آیین داوری اولین جشنواره عکاسی پاییزی ناژوان در سال 1399

آیین داوری اولین جشنواره عکاسی پاییزی ناژوان در سال 1399

در این جشنواره تعداد 555 اثر از 101 عکاس به دبیرخانه ارسال شد که 4 اثر به عنوان اثر برگزیده و 2 عکس به عنوان شایسته تقدیر توسط هسئت داروان انتخاب گردید.کد محتوا 31132

برچسب ها