سال جهش تولید
  • 1399-06-13 19:26
  • كد محتوا:18223
باغ زیار

اصفهان در عصر صفويه گسترش چشمگيري يافت و به سرعت به سمت جنوب توسعه يافت.

شهر سازان عصر صفويه، براي توسعه شهر به طرف جنوب محلات جديدي را طرح ريزي كردند تا شهر قديمي به سوي جنوب گسترش يابد. فرح آباد از آخرين فعاليت هاي شهرسازي عصر صفويه بود.

 منطقه فرح آباد در جنوب غربي شهر و در مغرب باغ هزارجريب ايجاد شد و به دستور شاه صفوي بخشي از جمعيت در اين نقطه از اصفهان سكونت گزينند.

 از كاخ هاي فرح آباد هيچ گونه آثاري باقي نمانده است زيرا بر اثرحملات افاغنه بر آنها آسيب واردشد. فرح آباد داراي دو بخش شاهي و مسكوني عمومي در حال توسعه بود.

قسمت مسكوني فرح آباد در شمال و بخش شاهي در جنوب آن قرار داشت. فرح آباد يكي از سه بخش بزرگ شهري جنوب اصفهان بود. در دو طرف خياباني كه شهر اصفهان را به فرح آباد متصل مي كرد، كاخ هاي رفيع و عمارات زيباي ساخته شده بود كه به درباريان شاعر تعلق داشت.

 باغ زيار كه اكنون يكي ازمحلات مشترک ناژوان و  منطقه ۱۳ اصفهان است، جزيي از منطقه فرح آباد بوده است.

 در دوره صفويه محله ها در وسط باغات شكل مي گرقتندو گسترش شهر در جهت باغ ها بوده است. اكنون آثاري از فرح آباد و كاخ ها و باغات آن باقي نمانده و فقط نامي از آن بر جاي مانده است. زمين هاي آن نيز قسمتي تبديل به مناطق مسكوني شده است.